Nieuwbouw Brandweerkazerne

De gemeente Sliedrecht gaat in opdracht van de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) een nieuwe brandweerkazerne bouwen aan de Rijnstraat in het voormalige politiebureau. Na oplevering wordt het gebouw overgedragen aan de VRZHZ.

Sinds september 2021 is er door de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) en de gemeente Sliedrecht gewerkt aan een concreet plan voor de nieuwe kazerne. Dit plan bevat een gebouw dat in omvang lijkt op het huidige politiebureau met naast de kazerne een ruimte waar vrijwillige brandweerlieden periodiek hun fitheidstest moeten afleggen en enkele werkplekken. Omdat we het belangrijk vinden dat dingen die goed zijn opnieuw gebruikt worden, hergebruiken we een groot deel van het casco van het huidige pand. De garage voor de brandweerwagens is gepland op de plek van het huidige cellencomplex waardoor de brandweerauto’s in noordelijke richting de garage zullen verlaten. 

Ontsluiting op de Stationsweg

Hoe snel is de brandweer bij een brand? Voor de meeste gebouwen geldt als norm dat de brandweer binnen acht minuten aanwezig moet zijn. Om vanuit de Rijnstraat snel ter plaatse te zijn is een goede ontsluiting naar doorgaande wegen belangrijk. De gemeente gaat daarom een ontsluiting maken aan de Stationsweg. De ontsluiting komt naast de huidige fietsoversteek net ten zuiden van het viaduct van de A15.

Download hier de definitieve tekening van deze ontsluiting.  

26 juni: inloopavond ontsluiting Stationsweg

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren organiseert de gemeente in samenwerking met VRZHZ een inloopavond over de ontsluiting. Tijdens deze avond kunnen geinteresseerden de plannen bekijken. Ook kunnen zij vragen stellen aan één van de leden van de brandweer en medewerkers van de gemeente. De inloopavond is op 26 juni 2024 op de huidige Brandweerkazerne aan de Middeldiepstraat 44. De bijeenkomst duurt van 19:00 tot 20:30 uur en bestaat uit een inloop. 


Participatiebijeenkomsten voor nieuwbouw brandweerkazerne Sliedrecht 

Eind 2022 en medio 2023 zijn bewoners die in de omgeving van het oude politiebureau wonen via een brief geïnformeerd over de bouwplannen voor de nieuwe brandweerkazerne. Op 13 september 2023 was er een inloopavond waar aanwezigen vragen konden stellen over het plan voor de nieuwe kazerne en de ontsluiting op de Stationsweg. 

Om bewoners en inwoners zo goed mogelijk te informeren heeft de gemeente, die de nieuwe kazerne bouwt voor de brandweer, samen met de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) op 23 januari 2024 een nieuwe inloopavond georganiseerd. Op deze inloopavond konden de aanwezigen de definitieve plannen bekijken en in gesprek gaan met de VRZHZ, de architect en de gemeente. Daarnaast was de brandweer (onderdeel van de VRZHZ) en meerdere leden van de vrijwillige brandweer Sliedrecht aanwezig als toekomstige buren. De bewoners in de omgeving van het oude politiebureau aan de Rijnstraat hebben persoonlijk een uitnodiging met informatie ontvangen.

Bekijk hier de impressies van de definitieve plannen.

 

Vergunningsaanvragen

Voor de bouw van nieuwe brandweerkazerne moeten wij omgevingsvergunningen aanvragen. Woensdag 3 januari 2024 was de aanvraag voor het bouwen van de nieuwe brandweerkazerne in Sliedrecht gepubliceerd in Het Kompas, Sliedrecht24 en op onze website onder de bekendmakingen

Met het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning is het vergunningsverleningstraject gestart. De omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe kazerne is inmiddels verleend en de aanbesteding voor de bouw is in volle gang. Na de verlening van de vergunning kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. De wijze waarop u bezwaar kan maken staat vermeld bij de bekendmakingen in Het Kompas. 

Wij vragen voor dit project naast de bouwvergunning ook een kapvergunning aan. De kapvergunning betreft 3 bomen die later terug komen bij de nieuwe inrichting. Naast bovenstaande vergunningen is er ook een aanvraag voor een bredere uitrit ingediend. Deze komt ongeveer ter hoogte van de huidige uitrit aan de achterzijde van het politiebureau.
 

Werkzaamheden

We verwachten in het eerste kwartaal van 2025 te starten met de bouwwerkzaamheden. Zodra een precieze datum bekend is worden de omwonenden geinformeerd. Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden zal Stedin een transformator verplaatsen.

Periode

Begin 2025 tot en met begin 2026 

Locatie (met overzichtskaart)

Rijnstraat 315

Tekening locatie brandweerkazerne

Betrokken partijen

Gemeente Sliedrecht

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul dan ons contactformulier in op de speciale website Sliedrecht Bouwt.