Dijkversterking

De dijk in Sliedrecht is onderdeel van de waterkering tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk. Het Waterschap Rivierenland toetst elke 12 jaar of de dijken nog voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Dijkversterkingen houden onze regio al jaren bezig door de ligging langs de Beneden Merwede. Terecht dat we daar gezamenlijk aandacht voor hebben. In het verleden zijn er enkele informatiebijeenkomsten geweest over mogelijke dijkversterkingen in Sliedrecht.

Nieuwe normen

In 2017 zijn nieuwe, strengere veiligheidsnormen opgesteld voor de dijken. Dit is het gevolg van een nieuwe methodiek en meer kennisontwikkeling over dijkveiligheid. De normen gaan uit van de situatie en waterstanden zoals die in 2050 waarschijnlijk zullen zijn. In 2021 heeft het waterschap het dijkvak tussen Hardinxveld-Giessendam en Streefkerk beoordeeld. Dit dijkvak beschermt ook Sliedrecht tegen het water. Uit die beoordeling blijkt dat delen van de dijk niet voldoen aan de nieuwste veiligheidsnorm. Daarom moet het waterschap de dijk vóór 2050 versterken.

Geen acute maatregelen

Dat de dijk niet voldoet aan de norm, wil niet zeggen dat direct maatregelen nodig zijn. De dijk wordt opgenomen in het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Rivierenland gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen. Het is nog niet duidelijk hoe de dijkversterking eruit komt te zien. En welke gevolgen dit heeft voor het dijkprofiel en de aangrenzende woningen. Om de plannen te maken, praat het waterschap ook met bewoners en bedrijven aan de dijk.

Planning

De voorbereiding van een dijkversterking kost veel tijd. Volgens een voorzichtige planning begint de voorbereiding in 2026. En dan duurt het nog enkele jaren voordat de uitvoering van start kan.

Meer informatie

Als er nieuwe informatie is over het versterken van de dijk in Sliedrecht, leest u dat hier.