Veel gestelde vragen

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze fysieke leefomgeving. Deze wet bundelt bestaande wetten en maakt de regels eenvoudiger voor veel van wat je buiten ervaart. Het geldt voor iedereen, burgers, bedrijven en organisaties. De Omgevingswet is gestart op 1 januari 2024.

Wat merkt u van de Omgevingswet?

Misschien merkt u in eerste instantie niet veel van de Omgevingswet. Maar als u iets aan uw huis of tuin wilt veranderen en een vergunning aanvraagt, verloopt dat nu anders dan voorheen. U raadpleegt de regels in het nieuwe Omgevingsloket. Hier krijgt u in één keer inzicht in de regels en voorschriften van verschillende overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). Daar kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet maken. U kunt ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Met de Omgevingswet kunt u ook deelnemen aan gesprekken over de toekomstplannen van de gemeente, zoals een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Ook heeft u inspraak bij initiatieven in uw buurt. Hoewel dit nu al mogelijk is, moedigt de Omgevingswet aan dat u actief wordt uitgenodigd om mee te denken.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering in de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving nu meer als een geheel wordt beschouwd en benaderd. Dat betekent dat bij het maken van plannen ook rekening wordt gehouden met thema's zoals energietransitie, duurzaamheid en sociale en maatschappelijke uitdagingen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en niet alleen snellere, maar ook betere beslissingen te nemen over de invulling van de buitenruimte. Dit zal ten goede komen aan alle inwoners en ondernemers. In de toekomst zullen ambtenaren en inwoners via het Omgevingsloket toegang hebben tot dezelfde informatie. Bovendien zal het aanvragen van een (omgevings-)vergunning sneller verlopen.

Burgers, bedrijven en overheden delen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Gemeenten leggen niet meer alle details vast in hun omgevingsplan, zoals voorheen in bestemmingsplannen gebeurde. Door plannen meer overkoepelend te beschrijven, ontstaat er ruimte voor initiatiefnemers om hun ideeën verder uit te werken. In bepaalde situaties moeten zij daarbij wel belanghebbenden betrekken (participatie).

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Het is een behoorlijke verandering: 26 wetten worden samengevoegd tot één nieuwe wet, en er zijn vereenvoudigingen en versnellingen van procedures. Er komt een nieuw Omgevingsloket waar alle informatie over de fysieke leefomgeving wordt verzameld. Daarnaast gaan we (burgers, bedrijven en overheid) op een andere manier met elkaar samenwerken. In het begin zal het even wennen zijn en niet alles zal meteen soepel verlopen. Het kan even duren voordat alles goed gaat en er kunnen ook wel eens fouten optreden. Uiteindelijk verwachten we dat met de Omgevingswet de besluitvorming verbetert en sneller verloopt.