Vraag en antwoord

Hier leest u vragen en antwoorden over de opvanglocatie asielzoekers

 • De gemeente bereidt de komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Sliedrecht-Noord voor.
 • In nauw overleg met het COA is gekozen voor een locatie in de kom Zwijnskade/Kweldamweg
 • De gemeenteraad heeft op 7 maart 2023 gesproken over de komst van een opvanglocatie in Sliedrecht. De gemeenteraad heeft aan het college wensen en bedenkingen meegegeven waaronder het AZC kan worden gerealiseerd.
 • De opvanglocatie voor vluchtelingen:
  o    krijgt de uitstraling van een tijdelijke wijk
  o    biedt plek aan 250 asielzoekers
  o    zal in ieder geval 5 jaar dienst doen als azc
 • Nu de locatie bekend is, starten op zo kort mogelijke termijn de noodzakelijke voorbereidingen. Na het verkrijgen van de diverse vergunningen wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond, om de tijdelijke huisvesting te plaatsen. Gezien het lopende vergunningstraject en het noodzakelijke voorbelasten van de grond is op dit moment de verwachting dat de eerste asielzoekers zich begin 2025 in Sliedrecht zullen vestigen.

Vraag en antwoord

Wanneer heeft de gemeenteraad besloten dat er een opvanglocatie voor vluchtelingen komt?

De gemeenteraad gaf het college van burgemeester en wethouders wensen en bedenkingen mee voor de opvanglocatie. Dit was in haar vergadering van 7 maart 2023. U kunt de vergadering hier terugluisteren.
De beeldvormende vergadering over de komst van een opvanglocatie vindt u hier.

Wanneer nam het college een definitief besluit over de locatie van de opvanglocatie?

Het college van B&W heeft op in december 2023 een besluit genomen over de plek waar de opvanglocatie komt.

Waarom komt er een opvanglocatie in Sliedrecht?

De gemeente Sliedrecht wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Als Sliedrecht leveren we op deze wijze een bijdrage aan de opvangcrisis in Nederland, een maatschappelijk vraagstuk wat vraagt om urgentie. Voor meer informatie over het asielvraagstuk: www.coa.nl/asiel. Ook in de komende jaren zal het aantal vluchtelingen naar verwachting verder stijgen. De noodzaak om vluchtelingen op te vangen, is en blijft daarom onverminderd hoog. De realisatie van dit azc betekent dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in overleg met het COA regie pakt in de ontwikkeling van de opvanglocatie. Gezien onze eerdere ervaringen met de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht heeft de gemeente er vertrouwen in dat de Sliedrechtse gemeenschap bij de komst van nieuwe asielzoekers opnieuw een grote betrokkenheid zal tonen.

Waarop hebben inwoners en bedrijven inspraak?

Het besluit over de komst en de plek waar de opvanglocatie komt ligt bij het college van B&W. De gemeenteraad heeft in de oordeelsvormende vergadering wel een aantal randvoorwaarden meegegeven aan het college van B&W. Daar gaat het college zorgvuldig mee om, met oog en oor voor de gevoeligheden en de zorgen die er in Sliedrecht leven rondom de komst van een opvanglocatie.

Direct omwonenden, andere inwoners en ondernemers worden gevraagd om mee te denken over de manier waarop de opvanglocatie op een goede manier ingepast kan worden in Sliedrecht-Noord. Denk daarbij aan de inrichting rondom het terrein, de integratie in de Sliedrechtse samenleving en bijvoorbeeld hulp bij het leren van de taal, schoolwerk, het deelnemen aan sport- en verenigingsactiviteiten enzovoort. We zijn tenslotte samen de samenleving. Omwonenden, inwoners en ondernemers hebben een adviserende rol. De gemeente maakt duidelijk binnen welke grenzen zij hun advies kunnen geven.

Ook vinden er gesprekken plaats met maatschappelijke organisaties, zoals kerken, de moskee en (sport)verenigingen. Met hen verkennen we hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een goede integratie van de asielzoekers in ons dorp.

De opmerkingen en adviezen van de belanghebbenden nemen we mee in de aanloop naar de komst van de opvanglocatie. Ook nadat de opvanglocatie is gerealiseerd, blijven we als gemeente in gesprek met belanghebbenden om het samen leven in Sliedrecht zo goed mogelijk te bevorderen.

Waarom kiest de gemeente voor een opvang van 5 jaar?

De gemeente Sliedrecht is van plan 250 asielzoekers op te vangen voor de periode van tenminste 5 jaar. Het COA zorgt voor een zelfstandig azc met op de locatie gespecialiseerd personeel, inclusief medische zorg. Als gemeente zorgen wij voor een bouwrijp perceel en de nodige aansluitingen op het riool, het water en het elektriciteitsnet. Gezien de intensieve voorbereidingen vraagt dit, vanuit economisch perspectief, om een minimale termijn van 5 jaar.

Kan ik iets doen voor de vluchtelingen in de opvanglocatie?

De gemeente Sliedrecht stelt het erg op prijs als inwoners, organisaties of bedrijven iets willen betekenen voor de bewoners van de opvanglocatie. Op dit moment (begin 2024) is er nog geen hulp nodig, omdat het nog even duurt voordat de opvanglocatie er staat. Wanneer er later hulp nodig is, zal de gemeente hiervoor een oproep doen. U leest hier meer over via kranten, onze sociale media en de gemeentelijke website.

Waar komt het nieuwe azc?

Het college van burgemeester en wethouders heeft, in samenspraak met het COA negen mogelijke locaties verkent, allemaal gelegen in Sliedrecht-Noord. De locatie waar de opvanglocatie uiteindelijk komt, is in de kom van de Zwijnskade en Kweldamweg. Deze locatie ligt aan de oostkant van het gebied Sliedrecht-Noord.

Wat zit nu op deze plek?

Op dit moment is deze plek niet in gebruik voor een bepaalde bestemming, het is een ‘lege’ kavel in de polder, waar zo nu en dan koeien kunnen grazen. In de toekomst is het de bedoeling dat hier, in het kader van de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord, een bedrijventerrein komt.

Waarom is deze plek gekozen?

Er heeft een zorgvuldig en uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke locaties in Sliedrecht-Noord. Dit in nauw overleg met het COA. Alle plekken zijn beoordeeld op een vast aantal punten. Het terrein aan de Zwijnskade/Kweldamweg kwam als meest geschikte plek uit deze beoordeling.

De argumenten voor locatie Zwijnskade/Kweldamweg:

 • Het is een vrij liggende locatie en de locatie is groot genoeg;
 • De opvanglocatie kan er betrekkelijk snel komen.
 • De plek zit niet in de weg voor de fasering van de ontwikkeling van de plannen voor Sliedrecht-Noord;
 • Aansluiting op de (ondergrondse) infrastructuur is goed realiseerbaar;
 • De locatie is via de Provinciale Weg goed en veilig bereikbaar. De voorzieningen (winkels, openbaar vervoer) zijn op loop- en fietsafstand;
 • Er zijn op dit moment geen planologische beperkingen;
 • Het COA heeft bevestigd dat de locatie geschikt is als potentiële locatie voor een azc.

Hoeveel asielzoekers gaan hier wonen?

Het wordt een opvang voor maximaal 250 vluchtelingen.

Welke asielzoekers komen er in de opvanglocatie?

In een asielzoekerscentrum zitten mensen die een verblijfsstatus hebben aangevraagd. Die procedure kan soms langere tijd duren. Er zitten mensen die net zijn aangekomen, maar ook mensen die al middenin of aan het eind van hun procedure bij de IND zitten. En soms heeft men al wel een vergunning, maar is er nog geen woning beschikbaar. De gemeente weet niet van tevoren welke asielzoekers in de opvanglocatie gaan verblijven. De gemeente Sliedrecht weet ook niet uit welke landen ze komen. Het hangt er ook vanaf welke asielzoekers Nederland binnenkomen. Op de website van het COA vindt u een filmpje met meer informatie.

Hoe zit het met opvang van Oekraïense vluchtelingen en de opvanglocatie?

De opvang van asielzoekers staat los van de noodopvang van Oekraïnse vluchtelingen aan het Stationspark. De Oekraïense vluchtelingen zullen voor de middellange termijn blijvend worden opgevangen door gemeenten. De gemeente Sliedrecht vangt momenteel zo'n 150 Oekraïense vluchtelingen op.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het veilig blijft in de buurt?

Gezien de ervaringen met azc elders in het land en ook met de noodopvang in het gemeentekantoor is er geen directe aanleiding voor te verwachten veiligheidsproblemen. Desondanks gaat de gemeente met het COA en met omwonenden in gesprek over verschillende thema’s. Eén daarvan is ook de veiligheid op en rondom de locatie. Gezamenlijk zal worden gekeken naar een goede invulling van de randvoorwaarden, zoals beveiliging.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Tegen de tijd dat de opvanglocatie er staat, krijgen omwonenden contactgegevens van de locatiemanager. Die locatiemanager is nu nog niet aangesteld. Vragen kunt u ook nu al stellen via het speciale e-mailadres azc@sliedrecht.nl. Direct omwonenden/ondernemers hebben een uitnodiging gekregen voor een informatiebijeenkomst op 16 februari. Voor alle inwoners van Sliedrecht en andere belangstellenden was er op 26 februari een informatieavond in partycentrum De Lockhorst.

Hoe gaat de opvanglocatie eruitzien?

De opvanglocatie krijgt de inrichting en uitstraling van een tijdelijke ‘woonwijk’. Er worden daarom tijdelijke ‘units’ geplaatst met een aantal gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten voor- en met asielzoekers. Ook is er op de locatie zelf (medische) zorg aanwezig, waardoor de opvanglocatie geen druk legt op de reguliere zorg in Sliedrecht. Voor spoedgevallen kan gebruik worden gemaakt van ziekenhuizen in Dordrecht of elders in de regio.

Waar gaan de kinderen van de opvanglocatie naar school?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen. De gemeente Sliedrecht zorgt voor het onderwijs aan leerplichtige kinderen. Het COA werkt nauw samen met de gemeente en de scholen. De kinderen gaan naar de Sliedrechtse scholen (of scholen in de omgeving) die beschikken over een Internationale Schakelklas. Voor meer informatie: www.coa.nl/nl/onderwijs-kinderen.

Zijn er al eerder azc’s als tijdelijke woonwijk ingericht?

Er zijn meerdere plaatsen in Nederland opvanglocaties voor vluchtelingen, die op vergelijkbare wijze als in Sliedrecht zijn ingericht. De elders opgedane ervaringen worden meegenomen bij het voorbereiden van de komst van de opvang in Sliedrecht.

Wanneer komt de nieuwe opvanglocatie er?

Op dit moment is het nog niet te zeggen wanneer de opvanglocatie gebruiksklaar is. De voorbereidingen en werkzaamheden vragen tijd. Denk bijvoorbeeld aan de vergunningenprocedure, het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Zodra de planning duidelijk(er) is, zal de gemeente hierover communiceren.

Hoe lang blijft de opvanglocatie?

De locatie zal in elk geval 5 jaar worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers. De opvanglocatie krijgt de inrichting en uitstraling van een tijdelijke woonwijk. Na 4 jaar vindt er een evaluatie plaats, waarna de gemeente bepaalt wat er na de eerste 5 jaar met de locatie gaat gebeuren.

Wat gaan Sliedrechters merken van de opvanglocatie?

De asielzoekers zullen overdag vaak in en rondom hun tijdelijke woningen zijn. Ze zijn, net als iedere andere inwoner van de gemeente, vrij om zich te bewegen. Wellicht komt u deze nieuwe bewoners dus tegen in een winkel, op het station of op straat of op het werk. Dat laatste is mogelijk omdat asielzoekers, waarvan de asielaanvraag minimaal zes maanden in behandeling is, aan het werk mogen. (www.coa.nl/nl/werken) Daarmee biedt de opvanglocatie ook kansen voor Sliedrechtse ondernemers.

Welke voorzieningen komen er bij de opvanglocatie?

De precieze invulling van de opvanglocatie komt op een later moment. In elk geval was één van de randvoorwaarden voor een locatie voor de opvanglocatie dat het op een redelijke afstand van voorzieningen ligt, een eis die met de gekozen locatie wordt ingewilligd.

Hoe ziet het leven op een azc eruit?

De bewoners van het azc hebben dezelfde mogelijkheden die andere Sliedrechters ook hebben. Dat betekent dat ze ook buiten het azc mogen komen wanneer ze dat willen. Medewerkers op het azc zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken georganiseerd verloopt. Ook is er 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiliging aanwezig. De bewoners van het azc mogen ook (een deel van hun) tijd werken. Ervaring op andere azc's leert dat veel bewoners dat ook doen. De kinderen van een azc gaan iedere dag naar school.

Hoe borgen we de veiligheid van inwoners van Sliedrecht?

Veiligheid is iets van ons allemaal. De komst van een asielopvang is niet nieuw in Sliedrecht. Al enkele jaren is er in een deel van het gemeentekantoor een crisisnoodopvang, die tot nu toe zonder grote incidenten een plek heeft gevonden in de gemeente. Dat geldt ook voor de opvang van Oekraïners. Voor beide locaties geldt dat hier ook een belangrijke rol voor direct-omwonenden en de totale Sliedrechtse gemeenschap lag en ligt. We hebben dit samen gedaan en doen dit ook naar de toekomst toe samen. Speciaal voor de nieuwe asielopvang wordt de komende maanden een veiligheidsplan opgesteld. Direct-omwonenden, ondernemers en inwoners spelen hierin een rol.

En nog specifieker: de veiligheid van direct-omwonenden en schoolgaande kinderen?

Door de week zijn er veel verkeersbewegingen langs de asielopvang, van met name schoolgaande kinderen. Ook kinderen van het azc zullen naar school gaan. Om de veiligheid op de opvang te borgen, is er 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Ook worden er regels opgesteld voor bewoners van het azc, regels waar direct-omwonenden ook inspraak in kunnen hebben.

Wat kunnen we als direct-omwonende of andere inwoners doen bij onraad?

Bij onraad of andere onrust kunt u altijd bellen met de politie, via 112 (bij spoed) of bij 0900-8844 (geen spoed, wel politie). Wilt u iets melden aan de gemeente? Dat kan via azc@sliedrecht.nl of via 14 0184. Direct-omwonenden krijgen op termijn ook een direct telefoonnummer van de locatiemanager van het azc.