Gemeentefinanciën

Lees meer over de inkomsten en uitgaven van de gemeente

De gemeente Sliedrecht wil een gezonde, veilige en leefbare gemeente zijn voor inwoners, ondernemers en instellingen. Maar de financiële middelen zijn beperkt. We moeten keuzes maken om inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Besteden we meer geld aan onderwijs of aan wegonderhoud? Verhogen we de gemeentelijke belastingen of gaan we bezuinigen op subsidies? Dit soort keuzes moet de gemeente maken om het huishoudboekje op orde te houden.

Inkomsten van de gemeente

De inkomsten van de gemeente Sliedrecht bestaan uit:

  • eigen inkomsten, zoals  onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting
  • gemeentelijke belastingen
  • de uitkering uit het gemeentefonds (via het Rijk)
  • uitkeringen voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de kosten voor scholen

De gemeenteraad beslist over de gemeentelijke belastingtarieven. In de Gemeentewet staat welke belastingen de gemeente mag heffen. De gemeente mag zelf weten waar zij de belastinginkomsten aan uitgeeft.
Ook bij rechten en heffingen beslist de gemeenteraad over de tarieven. Hierbij mag de gemeente geen winst maken. We gebruiken de inkomsten van rechten en heffingen altijd voor een bepaald doel. Zoals het ophalen van huisvuil of het verlenen van een bouwvergunning.

Uitgaven van de gemeente

De uitgaven van de gemeente zijn heel verschillend. Van de aanleg van wegen en het onderhouden van parken en groen tot bijdragen voor sport en cultuur. De gemeenteraad bepaalt waar het geld naar toe gaat. Dit gebeurt elk jaar aan de hand van verschillende documenten:

  • in de kadernota staan de kaders en doelen voor het nieuwe jaar
  • in de begroting staat wat de gemeente gaat doen en welke middelen daarvoor nodig zijn
  • de tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang van plannen en de financiële stand van zaken
  • in de jaarrekening staat of de doelen zijn gehaald met de beschikbare middelen

Benieuwd hoe Sliedrecht er financieel voorstaat in vergelijking met andere gemeenten? Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl.