Planschade (tegemoetkoming in schade)

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming in schade (de zogenaamde planschade). Uw woning kan in waarde gedaald zijn of u lijdt verlies van inkomen.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming m.b.t. planschade aan?

U vraagt de tegemoetkoming aan bij de gemeente. Uw verzoek richt u aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Wanneer heb ik recht op tegemoetkoming m.b.t. planschade?

U heeft recht op tegemoetkoming m.b.t. planschade, wanneer uw woning in waarde gedaald is of u verlies van inkomen lijdt. De oorzaak van deze schade ligt aan:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente, of van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een ontheffing; het (nog) niet verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning op grond van de Woningwet
 • bepalingen van provinciale verordeningen
 • een koninklijk besluit dat de werking van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing verklaart vanwege de landsverdediging
 • een projectbesluit van de gemeente, de provincie of het Rijk
 • besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening niet van toepassing verklaren

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om tegemoetkoming m.b.t. planschade te krijgen?

U heeft recht op tegemoetkoming m.b.t. planschade als:

 • de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening komt
 • u niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangt of heeft ontvangen

Hoelang duurt de behandeling van mijn verzoek m.b.t. de tegemoetkoming?

De behandeling van het verzoek duurt 6 tot 8 maanden.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten m.b.t. planschade?

Er is een wettelijk drempelbedrag van € 300,-- (het zogeheten recht) dat betaald moet worden voordat uw verzoek tot tegemoetkoming m.b.t. schade in behandeling genomen wordt. Wordt uw verzoek geheel of gedeeltelijk toegekend, dan wordt het bedrag terugbetaald.

Wat stuur ik mee met mijn verzoek voor tegemoetkoming m.b.t. planschade?

Uw verzoek bevat naast uw naam, adres en woonplaats het volgende:

 • een motivering en omvang van uw schade
 • de hoogte van de tegemoetkoming die u vraagt
 • een uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent
 • de naam van het plan of besluit waardoor u meent schade te lijden

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: