Kadernota

Lees meer over de vier kernopgaven voor Sliedrecht

Burgemeester en wethouders schetsen met de kadernota een visie die verder kijkt dan vandaag. En inzet op groei en ontwikkeling en vernieuwing.

In de Kadernota 2021, getiteld 'Koers 2030: groei en ontwikkeling, hebben we met elkaar de ambities, maatschappelijke opgaven en vraagstukken en de strategische kaders voor de verdere groei en ontwikkeling van Sliedrecht tot 2030 vastgelegd. Met Koers 2030 en het hoofdlijnenakkoord 2022- 2026 als basis, is het collegewerkprogramma in oktober 2022 tot stand gekomen. Na een beleidsarme Kaderbrief 2023 is de Kadernota 2024 de eerste inhoudelijke Kadernota na het tot stand komen van het collegewerkprogramma.
Zoals in het collegewerkprogramma verwoord, bouwen we door aan Koers 2030. Met de uitdagingen waar we mee te maken hebben en nog op ons afkomen zijn groei en ontwikkeling noodzakelijk om de karakteristieke kwaliteiten van Sliedrecht ten volle te (blijven) benutten. De ambities die we hebben, maken we waar door uitvoering te geven aan de drie eerder vastgestelde kernopgaven en de daaraan gekoppelde randvoorwaarde:

Koers 2030

Veilig & inclusief Sliedrecht

In 2024 werken we samen verder aan inclusieve en veilige buurten met veerkrachtige inwoners, die voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Zo zorgen we voor een blijvend krachtige sociale structuur, zodat we de inwoners die het écht nodig hebben, (tijdelijk) passende ondersteuning kunnen bieden.

Ruimtelijke vernieuwing

De basis van de kernopgave Ruimtelijke vernieuwing is het toevoegen van 2.500 woningen tot 2040, inclusief het inrichten van een nieuwe openbare ruimte. Thema's als vergrijzing, de sociale woningvoorraad en een tekort aan passende woningen spelen daarin een belangrijke rol. We hebben aandacht voor de kwaliteit en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het verder stimuleren van duurzame mobiliteit en de regionale samenwerking. Concrete projecten zijn de herstructurering in Sliedrecht Oost, de ontwikkeling van Sliedrecht Noord en de nieuwe noord-zuid verbinding.

Ondernemend & betrokken Sliedrecht

Sliedrecht is een ondernemersdorp pur sang met een karakteristiek ondernemersklimaat en veel sociale verbondenheid. Er is voor iedereen genoeg te doen. De bedrijven(terreinen) zijn vitaal en we hebben een levendig centrum. Voortbouwend op de Koers 2030 werken we in 2024 verder aan een sterke gemeenschapszin door de kracht van de samenleving te benutten, een integrale ontwikkeling van sport, cultuur en recreatie, en zetten we in op vitale bedrijven(terreinen) en een levendig centrum.

Slagvaardige organisatie

Om de ambities binnen Koers 2030 te realiseren is een slagvaardige organisatie een randvoorwaarde. Sliedrecht wil een stabiele, flexibele, lerende en opgavegerichte organisatie zijn die meebeweegt met veranderingen in de maatschappij. Een organisatie die aansluit op behoeften en meedenkt en meewerkt aan goede initiatieven van inwoners en waar met plezier wordt samengewerkt met en voor de Sliedrechtse samenleving. We gaan in 2024 door waarmee we in 2020 gestart zijn: de ontwikkeling naar de toekomst is gericht op het duurzaam en werkenderwijs optimaliseren en het kwalitatief en kwantitatief versterken van de organisatie.