Omgevingswet Sliedrecht

In januari 2024 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn.

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen. Deze onderwerpen vormen samen de fysieke leefomgeving. Als de nieuwe wet er is, zijn al die andere wetten en regels één samenhangende wet over de fysieke leefomgeving geworden. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn. De startdatum is 1 januari 2024.

Doel van de nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving meer in samenhang bekijken. En dat bij het maken van plannen ook meer rekening wordt gehouden met die samenhang. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Straks kunnen ze in het digitale Omgevingsloket in één oogopslag zien welke regels er gelden in hun buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.

 

Wat ziet u nu al van de Omgevingswet?

Omgevingsvisie

De gemeente Sliedrecht is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer kon u in 2021 meedenken met de Omgevingsvisie deze is in 2021 vastgesteld en kunt u hier vinden. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn. We schrijven erin op hoe we onze leefomgeving willen inrichten. 

Omgevingsplan

Naast een omgevingsvisie over de toekomst van de stad, moet iedere gemeente ook een omgevingsplan hebben. In het omgevingsplan staan alle regels en kaders voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de start van de Omgevingswet worden onder meer de bestaande bestemmingsplannen en een verzameling rijksregels ook wel Bruidsschat genoemd opgenomen in het omgevingsplan. De Verordening Fysieke Leefomgeving volgt later, net als andere regels die betrekking hebben op de buitenruimte. Tot aan 2029 wordt het Omgevingsplan verder uitgebreid en geoptimaliseerd.

Participatie

De Omgevingswet onderstreept het belang van participatie. Als een ontwikkelaar of gemeente plannen maakt, dan moeten belanghebbenden – vaak bewoners – daar bij betrokken worden. Hoe dat precies moet, staat in de Participatieverordening beschreven. In Q4 2022 heeft de gemeenteraad een aangepaste Participatieverordening vastgesteld.  

Omgevingsloket

Bewoners en ondernemers kunnen straks via een landelijke centrale website - het digitale Omgevingsloket – alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving in Sliedrecht. Het nieuwe Omgevingsloket kent drie onderdelen:

 1. Vergunningcheck:
  U kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen van uw activiteit.
 2. Vooroverleg:
  Voordat u een aanvraag voor een vergunning kunt u een aanvraag tot vooroverleg indienen. Op deze manier kunnen we vooraf de slagingskans van een vergunningaanvraag toetsen. Ook kunnen we u meegeven welke aanvullende gegevens eventuele nog nodig zijn.
 3. Aanvragen van een vergunning: 
  Hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
 4. Regels op de kaart: 
  Op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie. Ook kunt u zien of de regel voor heel Sliedrecht geldt of bijvoorbeeld alleen in uw directe buurt.

Het adres van de nieuwe website van het Omgevingsloket wordt een aantal maanden voor invoering bekendgemaakt.

 

Verandering in werkwijze

Om de overgang soepel te laten verlopen, verandert er in onze gemeente nu al iets voor (bouw)plannen die niet binnen het huidige bestemmingsplan vallen. 

Geen bestemmingsplannen

U kunt vanaf 1 september 2022 geen nieuwe aanvraag voor een bestemmingsplanaanpassing indienen. Dit komt doordat bestemmingsplanprocedures die na 1 september starten niet op tijd klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Dat zou betekenen dat de aanvrager extra kosten en extra tijd kwijt is, omdat bestemmingsplannen na 1 januari 2024 omgezet moeten worden naar een wijziging van het Omgevingsplan. 

Wel uitgebreide procedures

Voor concrete plannen die afwijken van het bestemmingsplan is het vanaf 1 september 2022 tot 1 januari 2024 wel mogelijk om een uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen. Zodat de initiatiefnemer wel verder kan.

 

Veranderingen na invoering Omgevingswet

Initiatiefnemers die nu bezig zijn met de voorbereidingen van een concreet plan, die ze willen indienen vanaf 1 januari 2024 dienen een aanvraag voor Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (hierna: BOPA) vergunning te doen. Bij het indienen van een BOPA vergunningsaanvraag moet een 'goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving' (hierna: GoFlo) ingediend te worden. Wij raden aan deze voorbereidingen nu al te starten omdat het opstellen van een GoFlowaarschijnlijk meer tijd in beslag zal nemen. Voordat u de aanvraag indient raden we u aan eerst een vooroverleg verzoek in te dienen via het omgevingsloket.

Wijziging van het omgevingsplan

Een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan kan vanaf 1 januari 2024 ingediend worden. Echter raden wij dit initiatiefnemers af en raden wij hen aan om de procedure voor een BOPA te volgen (zie het kopje hierboven). 

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op de landelijke website van Aan de slag, de samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. 

Staat uw antwoord er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier onder vermelding van 'Vraag over de Omgevingswet' of bel de gemeente Sliedrecht op het telefoonnummer: 14 0184.