Informatieplicht energiebesparing

Op korte termijn worden ook in Sliedrecht door de Unit Integraal Toezicht A van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid brieven verstuurd naar bedrijven en instellingen die onder de Informatieplicht Energiebesparing vallen. Het betreft de bedrijven en instellingen waar nog geen rapportage energiebesparende maatregelen van is ontvangen. Gevraagd wordt om binnen vier maanden na de verzenddatum van de brief de energiegegevens alsnog door te geven.

Wat is er veranderd? | Wetswijziging in het kort
Het gaat om een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.15). De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Het doel hiervan is de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De informatie geven bedrijven door via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vervolgens gaat deze informatie naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). OZHZ controleert of de bedrijven aan hun verplichtingen voldoen.

Verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)
De informatie- en energiebesparingsplicht gelden voor bedrijven en instellingen (in de Wet milieubeheer worden dit ‘inrichtingen’ genoemd) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Zij rapporteren welke energiebesparende maatregelen er per inrichting zijn genomen. Het uitgangspunt hierbij is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de bedrijfstak waar het bedrijf onder valt. Deze bevat energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Inrichtingen rapporteren iedere 4 jaar opnieuw hierover.
 
Gelden de energiebesparingsplicht en informatieplicht ook voor mij?
Om te weten of de energiebesparings- en informatieplicht ook voor u geldt, checkt u per inrichting wat deze jaarlijks aan energie verbruikt. Dit kunt u zien op de meest recente jaarnota van uw energieleverancier. Aan de hand van een handig stappenplan dat u vindt op www.rvo.nl/informatieplicht kunt u snel bepalen of u onder de informatieplicht valt.

Indien uw inrichting zich in een bedrijfsverzamelgebouw bevindt, is veelal de eigenaar of gebouwbeheerder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieplicht.

Bent u informatieplichtig? Neem dan deze stappen
Wanneer uw bedrijf of instelling valt onder de informatieplicht, had u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket op RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Neem dan snel deze stappen:

  1. zoek op www.rvo.nl/informatieplicht de erkende-maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak.
  2. breng met die lijst de genomen erkende maatregelen voor uw inrichting of inrichtingen in kaart.
  3. rapporteer dit alsnog binnen vier maanden* na de verzenddatum van deze brief via het eLoket op RVO.nl.

* In verband met COVID-19 kan het in deze tijd een lastige opgave zijn om aan al uw verplichtingen te voldoen. Wij hebben de in deze brief genoemde indieningstermijn daarom ook extra ruim gesteld. U dient binnen vier maanden aan de informatieplicht te voldoen. Rapporteer voor de informatieplicht binnen vier maanden na de verzenddatum van deze brief via het eLoket op RVO.nl. Indien de termijn door omstandigheden niet haalbaar is, verzoeken wij u met ons in contact te treden.
Let op! Voor het rapporteren in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Dit kunt u aanvragen op de website van eHerkenning. Houd rekening met een levertijd van enkele dagen. Pas als u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van RVO, hebt u volledig voldaan aan uw informatieplicht.

Bent u niet informatieplichtig? Geef dit ook aan ons door
Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar minder dan 25.000 m3 gas én minder dan 50.000 kWh elektriciteit? Dan bent u niet informatieplichtig. U hoeft geen informatie aan RVO door te geven. Wel moet u uw energieverbruik aan ons door geven. De reden hiervoor is dat wij als taak hebben om de informatieplicht te handhaven. Door uw energieverbruik te registreren weten wij zeker dat u niet informatieplichtig bent. Wij vragen u vriendelijk om binnen vier maanden na de verzenddatum van deze brief uw energiegegevens door te geven via: https://www.ozhz.nl/energieverbruik

De informatieplicht en energiebesparingsplicht zijn verplicht
Zowel het tijdig doorgeven van de juiste gegevens (informatieplicht) als het treffen van energiebesparende maatregelen is een wettelijke verplichting. Namens de gemeenten ziet de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid toe op de naleving van deze verplichtingen. Het kan zijn dat wij uw bedrijf de komende tijd (ná de COVID-19 maatregelen) bezoeken voor een controle op energiebesparende maatregelen. Voldoet u binnen vier maanden na de verzenddatum van deze brief niet aan de informatieplicht, dan wordt er mogelijk een handhavingstraject opgestart. Dit gebeurt op grond van artikel 125 van de Gemeentewet juncto titel 5.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Vragen? Stel ze gerust
Heeft u vragen naar aanleiding van de brief? Mail deze dan naar Energie@ozhz.nl. Zij helpen u graag. Meer informatie is ook te vinden op https://infographics.rvo.nl/informatieplicht en op https://www.ozhz.nl/dossiers/informatieplicht.

Heeft u toevallig net al uw maatregelen ingediend? Dan hebben uw rapportage en de brief elkaar gekruist en kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.